HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Major beyond - New Zealand

 • 3,547
 • 17 ม.ค. 2015

ผู้โชคดี จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง
ได้แก่ หมายเลข SMS  0870232XXX และ 0898345XXX

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • จับรางวัลวันที่ 9 ม.ค. 58
 • ประกาศผลวันที่ 16 ม.ค. 58 ทาง www.majorcineplex.com
 • ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/ 1 ที่นั่ง เท่านั้น
 • ผู้โชคดีจะต้องมีหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง (ที่ใช้ส่งร่วมกิจกรรม) พร้อมบัตรประชาชน และข้อความ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ส่ง SMS เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากแสดงหลักฐานไม่ครบหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
 • แพคเกจรางวัลทัวร์ ประกอบด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – นิวซีแลนด์  จำนวน 2 ที่นั่ง, ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน, ค่าอาหาร, ค่าเดินทางในประเทศนิวซีแลนด์
 • รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ หรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
 • พนักงานบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) / คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตามหรือผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามที่ประกาศได้ ภายใน 7 วัน นับจากการประกาศรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 หรือลำดับต่อๆ ไปแทน