ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เพชรบูรณ์

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา ศรีมหาโพธิ์
ผู้โชคดีรับรางวัล รถจักรยานยนต์ ได้แก่
คุณไตรรัตน์ เขียวดี

ผู้โชคดีได้รางวัล ผู้โชคดีรางวัลบัตรชมภาพยนตร์

1. คุณคำพัน บุมี
2. คุณแสงจันทร์ แก้วกิ่งจนิทร์
3. คุณฐิตาภา สนเทียนวัด
4. คุณอนันต์ ยั่งยืน
5. คุณทรงเกียรติ บัวลอย
6. คุณวิชิดา รัตนบรรเจิด
7. คุณอาทิตย์ เมืองดำ
8. คุณธานี ห้างรุ่งเรืองกิจ
9. คุณอชิระ คัชมาตย์
10. คุณพีรวัฒน์ สุขเกษม
11. คุณกัญญาณัฐ ปาระลึก
12. คุณคำพัน ข่าวดี
13. คุณวันเพ็ญ เทียงเรือง
14. คุณวุฒิพงษ์ ภู่จันทร์
15. คุณธีราพร สายคำทอน
16. คุณธนวรรณ ยี่คิ้ว
17. คุณสุชมาด วงศ์รัยชาติ
18. คุณไชยวิศรื ยิ้มวิไล
19. คุณเกตน์นิภา แก้วเกิด
20. คุณสุกัญญา สมศักส์
21. คุณอภินิหาร ฉัตรทอง
22. คุณจรียา แก้วภิรมย์
23. คุณทัศนีย์ เหร้าสุวรรณ
24. คุณภาณวัฒน์ สายสุวรรณ
25. คุณอาลิตตา ทองมิทดิ์
26. คุณเจนจิรา เกิดโต
27. คุณพล ต่อวัฒนาบุ
28. คุณภาพเดช พลยศ
29. คุณทัศวรรณ มหาสนิท
30. คุณธณชัย หลานท้าว
31. คุณลัดดาวัลย์ กันทะนะ
32. คุณอมรรัตน์ ไชยปัญญา
33. คุณสุชาติ เปียวัฒน์
34. คุณจิดาภา ชาญเวช
35. คุณศิริธร อินทร์เทศ
36. คุณนวศกร มากมี
37. คุณจันจิรา เพชรเกิด
38. คุณวัชพล จันทร์มูล
39. คุณนพพร พนมวรชัย
40. คุณจิรารัตน์ แก้วพิมพ์สาสน์
41. คุณทวิป พึ่งจาน
42. คุณชนะชนม์ อินภาร์งาม
43. คุณจุฬาลักษณ์ หงษ์คำ
44. คุณวรรณธนาญาย์ ธนพฤทริ์ภัญโญ
45. คุณสิรภพ นพมาก
46. คุณสุริยะ หลีสกุล
47. คุณธนพล ทองพันธ์
48. คุณณัฐชยา ปรึกกระโทก
49. คุณพีรณัฐ ขันตี
50. คุณสายชล คุ้มเปรม

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram