HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม "Pepsi Summer Moment" ชวนปล่อยความซ่า ที่มัลดีฟส์

 • 12,244
 • 05 มิ.ย. 2017

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม "Pepsi Summer Moment"
ชวนปล่อยความซ่า ที่มัลดีฟส์

 

รายชื่อผู้โชคดี ต่อที่ 2

 1. กาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี           เบอร์โทรศัพท์ 064-126-22XX
 2. วัชราภรณ์ นาคจาด                     เบอร์โทรศัพท์ 087-317-85XX
 3. บัณฑิณีย์ อินทุฤทธิ์                     เบอร์โทรศัพท์ 089-262-26XX
 4. จินตนา เจริญวัฒน์                      เบอร์โทรศัพท์ 083-123-90XX
 5. จุฑารัตน์ ศิริ                               เบอร์โทรศัพท์ 081-804-95XX
 6. ณัฐภูมิ สุจริตธรรม                      เบอร์โทรศัพท์ 087-577-31XX
 7. เขมิกา โพธิ์จันทร์                        เบอร์โทรศัพท์ 087-047-51XX
 8. นฤมล บุญญานิติพงษ์                 เบอร์โทรศัพท์ 081-844-61XX
 9. ภณธนัท เนตรพณิชย์                  เบอร์โทรศัพท์ 095-926-95XX
 10. อนุชิต เจริญภาพ                        เบอร์โทรศัพท์ 082-768-24XX

 

แสดงสิทธิ์ และเดินทางรับรางวัลได้ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ชั้น M ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ณ ประเทศศรีลังกา ประกอบด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมที่พัก บริการอาหารทุกมื้อ ตลอดการเดินทาง จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 150,000 บาท (รางวัลละ 2 ท่าน)

2. ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล รวมทั้งแสดงบัตรประชาชนและคูปองชิ้นส่วนที่มีรหัสเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่มีถือว่าสละสิทธิ์ และไม่อาจเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้

3. พาสปอร์ต (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศผล และหน้า Passport ต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า

4. ผู้โชคดีต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ในวันที่ประกาศรางวัล) หากผู้โชคดีมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ถือว่าผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์รับรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเองตามสถานที่ วันและเวลาที่กำหนด หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลในวันที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานให้สมบูรณ์ และครบถ้วนก่อนการจ่ายรางวัลทุกครั้ง หากหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ ถือว่าผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

5. ผู้โชคดีต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ กำหนด พร้อมกันเป็นหมู่คณะ ไม่สามารถแยกเดินทาง / มอบรางวัลให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการเรียกร้องเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นทดแทนได้

6. เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เดินทางเป็นสำคัญ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกเกาะมัลดีฟส์

8. ผู้โชคดีต้องชำระค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการแพคเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตัวเองตลอดระยะเวลาการเดินทาง

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. พนักงานบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และ/หรือ เสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยมิต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  www.majorcineplex.com