HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศผลรางวัล ฉลองเปิดสาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาดสวนแก้ว

  • 1,912
  • 02 ธ.ค. 2020

 

ประกาศผลรางวัล ฉลองเปิดสาขา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาดสวนแก้ว ลุ้นโชคใหญ่ รถจักรยานยนต์ GPX มูลค่ากว่า 55,800 และบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เงื่อนไข

• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
• พนักงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาขนตรงกับที่ระบุคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อผู้โชคดีรับจักรยานยนต์ GPX Demon x 1254

นาย เชาวลิต สวนสิงคำ โทร 09879090xx

 

รายชื่อผู้โชคดีรับบัตรชมภาพยนตร์ 50รางวัล

ธีรวัฒน์ ธรรมธิ
อาทิตย์ กุณะแสงคำ
กมลฉัตร ศรีสถาน
หน่อลืน ลุงป่าง
ชุติกาญจน์ ออนแสน
ณธกร มังมติ
รจนา แซ่เจียง
ธนิสร เรืองศิริ
วราภรณ์ ดวงสุวรรณ
อุดมพร พนาหลาย
อะฉือพง เลเมา
สุภาวดี บุญเทา
ภูวนนท์ หยกวิเชียรรุ่ง
ณรงค์ศักดิ์ พงษ์ธนานิกร
ดุสิต พูลศิริ
เกรียงไกร โพธิพงค์
กัญจน์ ชวาลาภรณ์
ภูมิ พงศ์กาสอ
อภิรมย์ คำภักดี
อนิรุธ ภักดีถิ่นไพร
โกสินทร์ บุญธรรม
นงนุช ใจขวัญ
ณิชาพร ถามะณี
กันยา กรพิพันธุ์จรูญ
มีบุญ ลุงต๊ะ
ธีรวุฒิ ไหลมี
พัชราภรณ์ สืบวงศ์
พะสุดา ตระกูลเสาวภาพ
อัญชลี ประเสริฐ
วรุตม์ ชุ่มตา
ศักดิ์ชัย ยาวิราช
พิมกัญญา สุวรรณ
อาภาภรณ์ เกิดแต้ม
มนต์ธิชา วงศ์ประเสริฐ
โชติธนันท์ อุดมวริยาวัฒน์
กิรติกานต์ พลอยเหลี่ยม
วัฒนา รักษ์สิริ
อุกฤษฏ์ โกศลสมบูรณ์
Boonraksa Montoya
พิริยะ คล้ายแก้ว
พรรภมร หาญหมื่น
จิรัญญา สิงห์ประพันธ์
มานิตา วรรณประทีป
จิราวัฒน์ วิธาดี
นภัทร์ วงศ์ศรี
สุรวีย์ ศรีคำ
ชาตรี ขอบแก้ว
สุภาพร เหม่อปุ๊
ศิริขวัญ สุยะเรือน
ปฎิภาณ แลเฌอร์