HIGHLIGHT CONTENT

ตั๋วหนังมีค่าอย่าทิ้ง Moviecation3 ขอแนะนำอุทยานแห่งชาติภาคใต้

  • 3,212
  • 18 มิ.ย. 2018

         เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

กิจกรรมเริ่ม : ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 
จับ Lucky Draw : 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผล :  6 สิงหาคม 2561 ที่ www.majorcineplex.com

 

แนะนำอุทยานแห่งชาติภาคใต้
 
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ถึง 51 เกาะ โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ๆ คือ หมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี โดยมีเกาะตะรุเตาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ที่แห่งนี้เคยเป็นทัณฑสถานสาหรับนักโทษการเมืองในอดีต คาว่า "ตะรุเตา" เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคาว่า “ตะโละเตรา”ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 8 ของประเทศไทย และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2531
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เกาะตะรุเตา อ่าวพันเตมะละกา คลองพันเตมะละกา จุดชมทิวทัศน์ผาโต๊ะบู อ่าวจาก อ่าวสน อ่าวตะโละอุดัง อ่าวตะโละวาว เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะอาดัง หาดแหลมสน เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะหลีเป๊ะ
 
 
เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
 
อุทยานแห่งชาติเขาลาปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
มีสภาพื้นที่แยกกันเป็นสองส่วน คือ บริเวณหาดท้ายเหมือง ซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน ความยาวของชายหาดประมาณ 13.6 กิโลเมตร และบริเวณเทือกเขาลาปี เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเรียงตัวยาวไปตามแนวเหนือ-ใต้ ประกอบด้วย เขาขนิม เขาลาปี เขาโตนย่านไทร และเขาลาหลัง ยอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาขนิม สูงประมาณ 622 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2529 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 52 ของ ประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกลาปี น้ำตกโตนไพร หาดท้ายเหมือง ทุ่งเสม็ด
 

ทุ่งหญ้าสวันนา อช.เขาลาปี-หาดท้ายเหมือง

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลารู่ จังหวัดพังงา
มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน ได้แก่ เขาหลัก เขาลารู่ เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ มียอดเขาสูงที่สุดประมาณ 1,077 เมตรจากระดับน้าทะเล ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าสายสาคัญๆได้แก่ แม่น้ำตะกั่วป่า และแม่น้ำพังงา และยังประกอบด้วยคลองและลาห้วย ลาเล็กๆ มากมาย ส่วนบริเวณที่ตั้งของที่ทาการอุทยานแห่งชาติ เป็น พื้นที่ชายฝั่งที่ติดกับทะเล เป็นระบบนิเวศหาดหิน ระบบนิเวศหาดทราย และกลุ่มปะการัง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 66 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกลารู่ น้ำตกโตนช่องฟ้า น้ำตกลาพราว น้ำตกหินลาด ชายทะเลเขาหลัก ทุ่งคาโงก คลองลารู่ใหญ่
 

ชายหาดเขาหลัก อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลารู่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จังหวัดระนอง
แบ่งลักษณะภูมิประเทศออก เป็น 3 กลุ่มได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเล หาดยื่นออกไปในทะเล และปกคลุมไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการประกาศเป็นเขตสงวนชีวมลฑลโลก พื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ได้แก่ เกาะต่างๆ เช่น เกาะบางจาก เกาะยิวและเกาะทรายดา พื้นที่ห่างจากชายฝั่ง เช่น บริเวณเกาะช้าง เกาะทะลุ เกาะตาครุฑ โดยกลุ่มเกาะดังกล่าวขนานกับชายฝั่ง พื้นที่บนเกาะปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบ และรอบเกาะมี แนวปะการังกระจายอยู่โดยรอบ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ'วันที่ 23 ธันวาคม 2552 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 119 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณใกล้แนวชายฝั่ง หาดทรายแดง หาดทรายดา หาดหินงาม สะพานหินธรรมชาติ เกาะช้าง
 
อ่าวเขาควาย เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีลักษณะเกาะเป็นเขาหินปูน และมีหน้าผาสูงชันเกือบทั้งหมด เรียงตัวในแนวเหนือ-ใต้ เกาะที่มีขนาดใหญ่ เช่นเกาะวัวตาหลับ มีทั้งหาดทรายสวยงาม พรรณไม้ร่มรื่น เกาะแม่เกาะ เป็นที่ตั้งของ "ทะเลใน" เกาะสามเส้า เป็นจุดดาน้าชมปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2523 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 21 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เกาะวัวดาหลับ เกาะแม่เกาะ ทะเลใน เกาะสามเส้า เกาะท้ายเพลา และเกาะวัวกันตัง
 

ผาจันทร์จรัส อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
ภูมิประเทศประกอบด้วยพื้นดินบนชายฝั่ง ซึ่งเป็นภูเขาสูงชัน หมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน และพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณเขาหางนาค ริมฝั่งทะเลมี ลาคลองเขากลมได้รับน้าจืดที่ระบายมาจากบึงขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “หนองทะเล” ทาให้เกิดสภาพป่าชายเลน และที่ราบต่าป่าเสม็ดบริเวณที่ทาการอุทยานแห่งชาติ ที่เรียกว่า "คลองแห้ง" (หาดนพรัตน์ธารา) ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 47 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
หาดนพรัตน์ธารา อ่าวไร่เลย อ่าวถ้าพระนาง ถ้าพระนาง หมู่เกาะปอดะ เกาะไม้ไผ่ เกาะยูง เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล ถ้าไวกิ้ง อ่าวมาหยา สุสานหอยแหลมโพธิ์
 

อ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงต่าสลับซับซ้อน มีที่ราบไม่มาก มีแนวภูเขาหินปูนเป็นหน้าผาสูงชันบางแห่งเป็นแท่งสูงขึ้นไปในอากาศคล้ายหอคอยสูง สภาพป่าเป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์มาก เป็นป่าต้นน้าลาธารของ คลองศกและคลองพะแสง ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของคลองพุมดวงลาน้าสาขาที่สาคัญของแม่นาตาปี พื้นที่อุทยานแห่งชาติด้านทิศเหนือเกือบทั้งหมดเป็นอ่างเก็บน้าที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนรัชชประภา และมีเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 162 เกาะ ก่อเกิดทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2523 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 22 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกบางหัวแรด น้ำตกบางวิ่งหิน ตั้งน้ำ น้ำตกโตนกลอย น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกสิบเอ็ดชั้น น้ำตกแม่ยาย น้ำตกบางเลียบน้าถ้าน้าทะลุ ถ้าสี่รู ถ้าลูกน้า ทุ่งไข่ห่าน เขื่อนรัชชประภา
 
ทิวทัศน์เขื่อนเชื่ยวหลาน อุทยานแห่งชาติเขาสก

 

ร่วมกิจกรรมลุ้นที่พัก พร้อมแพ็กเกจการเดินทางฟรี ได้แล้ววันนี้!!!

            เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

            ผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน (50 รางวัล รางวัลละ 2 คน) สามารถตรวจสอบและจองที่พักของอุทยานได้ที่ลิงค์นี้ http://nps.dnp.go.th//reservation.php?option=home โดย Voucher ที่พักของกรมอุทยานแห่งชาติจะมีอายุการใช้งานได้ 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)