ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - สมาชิก M GEN ดูหนังครบ 5 ที่นั่ง ลุ้นรถจักรยานยนต์ Zongshen Ryuka

เงื่อนไขการรับรางวัล
• เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
• ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram