บัตร M Pass
ความบันเทิงไร้ขีดจำกัด

รายละเอียดของบัตร M Pass
• สำหรับนักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี
• ค่าสมาชิกรายเดือนๆละ 200 บาท (ชำระต่อเนื่อง 12 เดือน)
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท (ชำระในเดือนแรกที่ทำการสมัคร)
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
• ผู้สมัครสมาชิก จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวด้วยหมายเลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ( กรณีชาวต่างชาติ) โดยหมายเลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต 1 ท่าน สามารถสมัครสมาชิกบัตร M Pass ได้ 1 บัตร เท่านั้น
• บัตรสมาชิก M Pass นี้ เป็น สิทธิ์เฉพาะบุคคล ผู้สมัคร เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือ โอนสิทธิ์นี้ ให้บุคคลอื่นใดได้
• ผู้สมัครบัตร M Pass ต้องมีอายุตามที่กำหนดในแต่ละแพคเกจของบัตร
• ไม่สามารถมอบอำนาจหรือให้ผู้อื่นมาขอรับบัตร หรือ ใช้สิทธิ์บัตร M Pass ชมภาพยนตร์ แทนผู้สมัครได้
• สมาชิกต้องชำระค่าสมาชิกรายเดือน ตามแพคเกจที่สมัคร ตามวันที่กำหนด หากชำระเงินล่าช้า บัตร M Pass จะถูกระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
• อายุการใช้งานของบัตรจะเริ่มนับ จากวันที่ผู้สมัครทำการลงทะเบียนสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่กำหนด
• ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต (กรณีต่างชาติ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ในทุกครั้งที่มีการร้องขอ อาทิเช่น ขั้นตอนการขอรับบัตร M Pass ,ขั้นตอนการใช้สิทธิ์บัตร M Pass ก่อนเข้าชมภาพยนตร์
• หากตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้สิทธิ์บัตร M Pass ไม่ใช่สมาชิก M Pass หรือ มีข้อมูลที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนสมัคร บริษัทฯสามารถทำการยกเลิกสิทธิ์การใช้บัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมาชิกรายเดือน ที่ชำระแล้วได้ทุกกรณี
• หากสมาชิกทำการชำระค่าสมาชิกรายเดือน แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
• หากสมาชิกไม่ชำระค่าสมาชิกรายเดือนตามที่กำหนด บัตร M Pass จะถูกยกเลิกการใช้งานโดยอัตโนมัติ (กรณีต้องการใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ ต้องสมัครใหม่อีกครั้ง)
วิธีการใช้บัตร M Pass
• สำหรับการใช้บัตร M Pass ในครั้งแรก สมาชิกต้องนำบัตร M Pass พร้อมบัตรประชาชน ไปทำการเปิดใช้งาน ที่บูธ M GEN ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต)
• หากตรวจสอบว่า ข้อมูลในการสมัคร และข้อมูลในบัตรประชาชนไม่ตรงกัน จะไม่สามารถทำการเปิดใช้งานบัตรได้ และ ไม่สามารถคืนเงินที่ชำระแล้ว ได้
• บัตร M Pass สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ที่ ตู้ E-ticket (ตามที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บัตร)
เงื่อนไขการใช้บัตร M Pass
• การใช้บัตร M Pass ผู้ถือบัตร ต้องมีชื่อ-นามสกุล ตรงกับที่ทำการสมัครไว้
• บัตร M Pass ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
• บัตร M Pass สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่องๆ ละ 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งปกติ ระบบปกติ หรือสามารถเพิ่มเงินส่วนต่าง เพื่อชมภาพยนตร์ ที่นั่งฮันนีมูน, ที่นั่งพิเศษ,ระบบ 3D หรือ ระบบ IMAX (ไม่สามารถชมภาพยนตร์ซ้ำเรื่องกันได้ / ไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์อินเดีย ,ภาพยนตร์รอบพิเศษ ,สารคดีหรือคอนเสริต์ ได้)
• สามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้มากกว่า 1 เรื่อง/วัน โดยในแต่ละรอบฉายที่ใช้สิทธิ์ต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไป และไม่สามารถทำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์รอบล่วงหน้า ในวันถัดไปได้
• สามารถใช้บัตร M Pass ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต)
• สำหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Blockbuster บางเรื่อง ทางโรงภาพยนตร์อาจจะมีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการชมภาพยนตร์ในทุกระบบการฉาย ทุกที่นั่ง
• ก่อนการเข้าชมภาพยนตร์ ต้องแสดงบัตรนักศึกษา /บัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง กรณีตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การชมภาพยนตร์ โดยบริษัทฯสามารถทำการยกเลิกบัตร M Pass ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้สิทธิ์ M Pass ไม่สามารถจำหน่ายได้
• กรณีบัตร M Pass สูญหาย สามารถขอเปิดบัตรใหม่ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต) โดยมีค่าธรรมเนียม 50บ.
• บัตร M Pass เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วิธีการชำระเงินรายเดือน
• สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือน ข้อความ SMS ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน 7 วันล่วงหน้า
• ชำระเป็นเงินสด เดือน ๆ ละ 200 บาท สามารถชำระได้ที่บูธ M GEN โดยสามารถชำระได้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระ
• หรือสามารถชำระผ่านลิ้งค์ จากข้อความ SMS ที่ได้รับในวันถัดไปหลังจากวันครบกำหนดชำระ
• หากสมาชิกไม่ชำระค่าสมาชิกรายเดือนตามที่กำหนด บัตร M Pass จะถูกยกเลิกการใช้งานโดยอัตโนมัติ (กรณีต้องการใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ ต้องสมัครใหม่อีกครั้ง)
วิธีการสมัคร

• กรอกข้อมูลชื่อ- นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด /เบอร์โทรศัพท์ /อีเมล์/ เลขบัตรประชาชน/ รหัสนักศึกษา และ ชื่อสถาบันการศึกษา ลงในแบบฟอร์มตามที่กำหนด พร้อมแนบรูปถ่ายบัตรประชาชน 

• ทำการชำระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการเปิดบัตร ตามที่กำหนดใน QR CODE พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและระบุที่อยู่ในการจัดส่งบัตร M Pass

• กรณีที่ข้อมูลลงทะเบียนตรงกับภาพถ่ายบัตรประชาชน และตรงตามเงื่อนไขการสมัครบัตร M Pass  ลูกค้าจะได้รับบัตร M Passภายใน 3 วันทำการ และสมาชิกต้องทำการชำระค่าจัดส่งบัตร 60 บาทให้กับเจ้าหน้าที่จัดส่ง

• เมื่อสมาชิกได้รับบัตรแล้วต้องนำบัตรไปทำการ Active ก่อนใช้งานได้ที่บูธ M GEN ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และควอเทียร์ ซีเน่อาร์ต)

• ในกรณีที่ข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการสมัครบัตร M Pass ลูกค้าจะไม่สามารถสมัครบัตร M Pass ได้และไม่สามารถขอทำการคืนเงินที่ชำระแล้วได้ทุกกรณี

ท่านยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ *

บัตร M Pass
ความบันเทิงไร้ขีดจำกัด

กรุณาลงทะเบียนสมัครบัตร M Pass
ชื่อ (กรุณาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) *
นามสกุล (กรุณาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 10 หลัก) *
เลขประจำตัวประชาชน (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 13 หลัก) *
วัน เดือน ปี เกิด(อายุไม่เกิน 23 ปี) *
E-mail *
มหาวิทยาลัย *
รหัสนักศึกษา
รูปบัตรประชาชน (กรุณาอัพโหลดรูปถ่ายขนาดไม่เกิน 5 MB)*
กรุณาตรวจสอบว่ารูปถ่ายบัตรประชาชนนั้นสมบูรณ์และชัดเจน
your image
ชำระเงินผ่าน QR Code
กรุณาอัพรูปหลักฐานการชำระเงิน
your image
กรุณากรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตร M Pass
ชื่อ-นามสกุล (สำหรับจัดส่งบัตร)
บ้านเลขที่ (หมู่/ซอย/ตึก)
แขวง/ตำบล
เขต / อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์