แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสมาชิก M GENERATION

กรุณาระบุข้อมูลที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง
  ชื่อ-นามสกุล
  เลขบัตรประชาชน
  วันเกิด
 เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์
หมายเลขบัตร M GEN (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 16 หลัก)*
ชื่อ–นามสกุลที่ต้องการแก้ไข *
เลขบัตรประชาชนที่ต้องการแก้ไข *
วันเกิดที่ต้องการแก้ไข *
กรุณาระบุอีเมลที่ต้องการเปลี่ยน *
* หากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนอีเมล์ กรุณาระบุอีเมล์เดิมที่เคยลงทะเบียน
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ ที่ต้องการเปลี่ยน *
* หากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทร กรุณาระบุเบอร์โทรเดิมที่เคยลงทะเบียน
รูปบัตรประชาชน (กรุณาอัพโหลดรูปถ่ายขนาดไม่เกิน 2 MB) *
กรุณาถ่ายภาพบัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตน และ "คาดข้อมูลกรุ๊ปเลือด และ ศาสนาออก (หากมี)"
your image

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะดำเนินการกับข้อมูลของท่านตามนโยบาย Privacy Policy ซึ่งท่านได้อ่านและทำความเข้าใจแล้ว
  กรุณาทำเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไข
  • สามารถทำรายการขอแก้ไขข้อมูล 1 รายการ /วัน
  • ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล บัตร M GEN ยังคงต้องมีสถานะการใช้งานอยู่
  • หากตรวจสอบว่าข้อมูลสมาชิก (ในส่วนที่ไม่แจ้งขอเปลี่ยนแปลง) ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสมาชิก โดยตรวจสอบตามบัตรประชาชน ที่แนบไว้ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  • กรณีสมาชิกไม่ระบุข้อมูลตามที่กำหนด หรือระบุข้อมูลที่เป็นเท็จ ในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูล