ฉลองเปิดสาขาเมเจอร์ฯ เกตเวย์ แอท บางซื่อ ลุ้นโชคใหญ่ แพ็กเกจทัวร์ ญี่ปุ่น ฟรี 5 วัน 3 คืน

ดูหนังทุก 2 ที่นั่ง หรือซื้อชุดป๊อปคอร์น ครบ 200 บาท ลุ้นโชคใหญ่ แพ็กเกจทัวร์ ญี่ปุ่น ฟรี 5 วัน 3 คืน จำนวน 2 รางวัล และ รถจักรยานยนต์ Scomadi TT25i จำนวน 1 รางวัล มูลค่ากว่า 400,000 บาท

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 61 – 28 กุมภาพันธ์ 62

จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 9 เมษายน 62 www.majorcineplex.com

เงื่อนไขการรับของรางวัล

• รางวัลแพกเก็จทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน  จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) สนับสนุนของโดย Major Tour Phuket และ Royal Brunei Airline

• กำหนดเดินทางระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดแป็นไปตามที่บริษัท Major Tour Phuket กำหนดฯ

• รางวัลรถจักรยานยนต์ Scomadi TT25i จำนวน 1 รางวัล สนันสนุนโดย Scomadi

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในคูปองชิงโชคเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของ ผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)

• ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่ รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ

เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ

• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram