ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองเปิดสาขาใหม่ ที่ EGV สงขลา

EGV สาขาเทสโก้ โลตัส สงขลา มอบโชค ฉลองเปิดสาขาใหม่

มอบโชคจับรางวัล รถจักรยานยนต์ Zoomer-x และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 150,000บาท ซึ่งมีการจับรางวัลในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เม.ษ.ที่ผ่านมา  โดย คุณดลฤดี ธรรมธวัช ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาด ตัวแทนจาก บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด และ คุณปริญญา จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด EGV สาขาเทสโก้ โลตัส สงขลา ร่วมจับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X  1 คัน จากบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ได้แก่ คุณ ธนิสร สุขประเสิฐ 080-52409XX

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่พัก รางวัลที่พักสุดหรู จาก Cross to samui 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ สุมลนาตร พังประไพ 089-29873XX

ผู้โชคดีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกระเป๋าเดินทาง BP World จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • คุณจิราภรณ์  เกื้อช่วย  085-89426XX
  • คุณศาตพร ชัยณรงค์ 089-46381XX
  • คุณพิชชาภา แสงสุวรรณ 084-63133XX
รวมถึงผู้โชคดีอีก 50 ท่าน ที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์รางวัลละ 4 ใบ โดยผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.majorcineplex.com และติดต่อรับของรางวัลได้ที่โรงภาพยนตร์ EGV สาขาเทสโก้ โลตัส สงขลา  ได้ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 10 พ.ค 57  * กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่เมเจอร์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล *           รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 50รางวัล รางวัลละ 4 ใบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 คุณ สุกัญญา เผือกผ่อง 087-31983XX
2 คุณ อรณี ดำแก้ว 089-10788XX
3 คุณ สวิจจา แก้วกรงเศรษฐ 089-73419XX
4 คุณ ยุทธภูมิ นิชพันท์ 084-06909XX
5 คุณ รมณ์ธีรา ช่วยบำรุง 086-95554XX
6 คุณ มุกดา สำเภาทอง 081-99054XX
7 คุณ ชยานันท์ ดีแก้ว 083-39913XX
8 คุณ สหชาติ ประดับทอง 090-71788XX
9 คุณ ธนันท์ สาและ 080-71339XX
10 คุณ กนก จิตต์ณรงค์ 086-69721XX
11 คุณ ธเนศ แสงแก้ว 083-17381XX
12 คุณ สุธาทิพย์ คชชาสุวรรณ 087-22229XX
13 คุณ ฤชา มาลากาญจน์ 084-51718XX
14 คุณ จักรกริศน์ เวชภูติ 086-96527XX
15 คุณ ฝีซอน มุทะจันทร์ 085-08089XX
16 คุณ อลงกรณ์ ประกิตสันธนะ 089-65456XX
17 คุณ ธญวรัตน์ หนูหมื่น 081-95948XX
18 คุณ จักรพงศ์ สุดสาคร 080-87410XX
19 คุณ สุดา เตียวสกุล 081-89841XX
20 คุณภูเบศ ไชยทอง 089-73910XX
21 คุณ เฉลิมศักดิ์ สมาธิ 081-95907XX
22 คุณ ภารินทร์ หวานวงศ์ 088-44200XX
23 คุณ ปริญญาภรณ์ เมรีไพศาล 080-01539XX
24 คุณ อิทิรา จินะดิษฐ 081-89690XX
25 คุณ รพีพร นาคเรือง 082-40010XX
26 คุณ วิศรุต ดอกดวง 084-19474XX
27 คุณ จาตุรนต์ บุญศรี 089-65613XX
28 คุณ พิทยารัตน์ แล๊ะหล๊ะ 082-43371XX
29 คุณ ชูเกยรติ ช่วยบำรุง 081-69079XX
30 คุณ กรรวี รตนจำนงค์ 090-07309XX
31 คุณ จุฬาวรรณ จรัสภิญโญวงศ์ 087-96897XX
32 คุณ สุวิทย์ เพ็ชรประดับ 084-00357XX
33 คุณ ถนัดกิจ แซ่กี่ 095-43874XX
34 คุณ อันวา นวลทอง 081-96948XX
35 คุณ ภัสราวรรณ วรเดช 087-12769XX
36 คุณ ปฎิภาน จิระพันธ์ 087-27020XX
37 คุณ อรปภา เจริญวารีกุล 087-29921XX
38 คุณ ฉัตรชัย ทิพย์เที่ยงแท้ 081-46147XX
39 คุณ พัชราภรณื สยมภาค 090-71337XX
40 คุณ สราวุธ ศรีเทพ 084-50998XX
41 คุณ ธีทัศน์ รัตนามัย 086-95812XX
42 คุณ วชิร ดกไสยภานนท์ 081-67847XX
43 คุณ กนก จิตต์ณรงค์ 086-69721XX
44 คุณ โภคิน วรรณโณ 084-86007XX
45 คุณ ปภาพินท์ ยุงหนู 087-39328XX
46 คุณ อนิรุจน์ บุตร์น้อย 088-44460XX
47 คุณ ประไพวรรณ สุวรรณณรงค์ 081-96584XX
48 คุณ อานนท์ หมื่นเทพ 084-19965XX
49 คุณ จรรยา อนุรักษโยธิน 084-55521XX
50 คุณ มาริกา แก้วใจ 084-11145XX

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram