ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ชม Warcraft: ทุกที่นั่ง ลุ้นรับ Laptop รุ่น HP Pav Gaming Notebook 15-ak008TX

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล HP Pavilion Gaming 15-ak008TX มูลค่าเครื่องละ 35,990 บาท        
จากการส่งคูปองชิงรางวัลภาพยนตร์เรื่อง Warcraft: The Beginning        
จำนวน 10 รางวัล        
จับรางวัล ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559        

คุณ ชัยชนก พรเนรมิต    สาขา Esplanade
คุณ จิราพร ตลกทิพย์    สาขา Big C มหาชัย
คุณ ทิพย์สุดา ส่งสังฆชัยกุล    สาขา Big C อ้อมใหญ่
คุณ เมฐิกา จารัตน์    สาขา Big C ชลบุรี
คุณ นิสภ์ แสนใหม่    สาขา Big C นครพนม
คุณ สุวิจักษณ์ สาขา Central Airport เชียงใหม่
คุณ วีระวรรณ สาขา Big C ชลบุรี
คุณ ญาทิชาพัฒน์ ธรรมสารนิรมล    สาขา โรบินสัน ศรีราชา
คุณ ณัฐกมล พูลสุขเสริม    สาขา Central Pitsanulok
คุณ ดาวรุ่น ยศทะราช   สาขา เมเจอร์ พัทยา

เงื่อนไขการรับรางวัล

    สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวลั จะมีเจ้าหน้าที่ของทาง HP ติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในคูปอง
    เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับรางวัล คือสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
    ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงินสด ณ วันรับรางวัล

 


ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Warcraft: The Beginning ทุก 1 ที่นั่ง ลุ้นรับ Laptop รุ่น HP Pav Gaming Notebook 15-ak008TX จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 1 เครื่อง) รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล
•    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Warcraft: The Beginning ทุก 1 ที่นั่ง ทุกระบบ ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศ รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
•    เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 23.59 น. (ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
•    จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ประกาศผล 29 กรกฎาคม 2559 ทาง www.majorcineplex.com
•    ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัทฯ ก่อนรับรางวัล
•    พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส (ฟาร์ อีสต์ จำกัด / คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
•    ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
•    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
•    หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
•    การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา 26 พฤษภาคม 2559 จนกว่าจะหมดโปรแกรมฉาย

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา,

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram