แนะนำ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคเหนือ (สัปดาห์ที่ 2) กับ MOVIECATION Season 2

แนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรม MOVIECATION Season 2
"ตั๋วหนังพาเที่ยวไทย" ลุ้นเที่ยวฟรี กับ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไทยสมุทรประกันชีวิต และสีเบเยอร์ จัดโครงการลุ้นเที่ยวฟรีทั่วไทย ตามเส้นทางตามรอยพระบาทขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระองค์ และได้นำแนวทางมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตต่อไป

 

         หลังจากในสำหรับสัปดาห์แรก เราได้แนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคเหนือกันไปแล้ว 4 โครงการ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับอีก 4 โครงการ ที่เราไม่อยากให้คุณพลาด ดังนี้

         

         1. พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ / ตำบลสุเทพ / อำเภอเมือง / จังหวัดเชียงใหม่ 

" ที่ประทับในโอกาส เสด็จพระราชดำเนิน แปรพระราชฐาน และเพื่อรับรอง พระราชอาคันตุกะ "

          ในปี พ.ศ.2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ขึ้นบนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน มาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะ

 

          หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทัศนียภาพสวยงามเสมือนจินตนาการที่เกิดขึ้นจริง สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ อันวิจิตรตั้งตระหง่านเหนือมวลดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี นับเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมที่ประทับของพระราชวงศ์ได้อย่างใกล้ชิด ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของพระราชอาคันตุกะ และยลโฉมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่วิจิตรงดงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

 

เปิดให้เข้าชม: วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น 

ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี

โทร.0-5322-3065 

www.bhubingpalace.org 

 

 

          2.  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก / อำเภอเชียงดาว / จังหวัดเชียงใหม่

" เริ่มจากฎีกา ของชาวเขา ที่ขอพระราชทานผืนดิน ทำกินกับพ่อหลวง กลายเป็นโครงการหลวง ที่สร้างรายได้และ อาชีพเกษตรกรรม ที่ยั่งยืนให้กับชาวเขา ทุกคน "

         ปี พ.ศ. 2521 ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพหาที่ทำกินแห่งใหม่ และได้ถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอที่ทำกินแห่งใหม่ ทดแทนที่เก่าที่มีสภาพดินไม่เหมาะสม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โครงการหลวงเข้าช่วยเหลือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณะพื้นที่ทำกินบ้านห้วยลึก จนกลับกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงาม เหมาะสมในการทำการเกษตร

 

          โครงการหลวงห้วยลึก มีลักษณะเป็นที่ราบ สลับกับหมู่ภูเขาที่ ทับซ้อนอย่างงดงาม และมีอากาศที่เย็น ทำให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ และถูกจัดสรรเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรแบบยั่งยืน เต็มไปด้วยแปลงพืชเมืองหนาว เช่น แคนตาลูป หรือผักสลัด รวมทั้งพืชผักที่ไม่ค่อยได้พบเห็นจากที่ไหน อย่าง แปลงผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี ฯลฯ แปลงสมุนไพร หรือแปลงดอกไม้ อย่าง เบญจมาศ ผลไม้ทั้งหมดนี้เพาะปลูกสลับกันตลอดทั้งปี

 

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน / เวลา 09.00-18.00 น. 

ฤดูท่องเที่ยว: พฤศจิกายน-มีนาคม

โทร.08-1961-3174 

 

 

          3.   ศูนย์ศึกษาการพัฒนางห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / อำเภอดอยสะเก็ด / จังหวัดเชียงใหม่

" จากพระราชดำริ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้จริง "

           จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมถึง 8,500 ไร่ สู่ศูนย์ศึกษาที่มุ่งพัฒนารูปแบบระบบชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาป่าไม้และฟื้นฟูผืนดิน พร้อมฝึกอบรมชาวบ้าน ให้เห็นถึงผลเสียของการตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมการเกษตร และอาชีพในกลุ่มแม่บ้าน ทำให้ห้วยฮ่องไคร้ ในวันนี้ กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ผู้มาเยือนทุกคน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผืนป่าที่เข้าใจง่าย สัมผัสได้ ถึงจิตวิญญาณของป่าใหญ่ ด้วยการเดินป่าท่ามกลางลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ ทั้งหมู่ป่าเต็งรังเคียงข้าง กับป่าเบญจพรรณแสนงดงาม ปิดท้ายด้วยการเข้าชมวิถีฟาร์มสไตล์ภาคเหนือ อาทิ การทำปศุสัตว์ เลี้ยงโคนม สัตว์ปีก รวมถึงสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ อย่าง กบนานาพันธุ์ด้วย

 

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 

เวลา 08.30-16.30 น 

ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

โทร. 0-5338-9228-9 ต่อ 102 

www.hongkhrai.com 

 

 

          4.  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง / อำเภอเวียงแก่น / จังหวัดเชียงราย

" ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยเน้นการปลูกผักภายใต้โรงเรือนและลดการใช้สารเคมี "

          นอกจากเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ดี บ้านผาตั้ง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบทบาทชุมชนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งสำคัญของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

 

          จากหน่วยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ที่ได้รับการถวายฎีกาการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จากชาวบ้านหมู่บ้านผาตั้ง บ้านร่มฟ้า ผาหม่น และบ้านศิลาแดง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประทานมูลนิธิโครงการหลวง โปรดให้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้าน

 

          โดยมีการปรับพื้นที่ภายในศูนย์ฯ สำหรับวางแผนทดสอบ สาธิตวิธีการปลูกผักและไม้เมืองหนาว รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ กระต่าย แพะ ไก่กระดูกดำ และหมู เพื่อหล่อเลี้ยงชุมชน ประกอบด้วย คนจีนคณะชาติ ม้ง เย้า มูเซอ อีก้อ ไทลื้อ และคนพื้นเมืองมากกว่า 600 ครัวเรือนอย่างทั่วถึง

 

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08:00 - 16:00 น.

ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี

โทร. 0-5316-3308

-------------------------------------------

 

สำหรับกิจกรรม Moviecation Season 2 สามารถร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ร่วมสนุกที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา 

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นแพ็คเกจโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังกว่า 30 แห่งในจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำริ ใน 5 ภาค กว่า 300 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2,000,000บาท รายละเอียดคลิก http://bit.ly/MovieCation2 

 

2. ร่วมสนุกผ่าน Facebook MajorGroup 

ร่วมโหวต โครงการในพระราชดำริ ที่อยากไป ผ่านเฟสบุ๊ค MajorGroup  ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2560 ลุ้นที่พักโรงแรมและรีสอร์ท ในจังหวัดที่เลือก จำนวน 30 รางวัล พร้อมรับแพ็คเกจประกันอุ่นใจ คุ้มครองตลอดการท่องเที่ยว จากไทยสมุทรประกันชีวิต จำนวน 15 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม
เล่นเลย คลิก: http://bit.ly/Moviecation2-FB   

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram