ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่น "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" (สาขาเชียงใหม่)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่น  "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก"

ดูหนังที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ลุ้นโชคใหญ่!
รถจักรยานยนต์ HONDA MOOVE สาขาละ 1 รางวัล
และรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)


1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ HONDA MOOVE (สาขาละ 1 รางวัล)

•    สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต            
คุณธนากร พ่วงพลับ    

•    สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
คุณสุรกิจ ลิขิตปรัญญา

 

2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง (สาขาละ 50 รางวัล)

•    สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
1    ณัฐพร  คำส่ง
2    เอกชัย  ประภา
3    วัชรี  สุริยะมณี
4    รัชนี  ศรีวิชัย
5    จิราภา  สินธุวงศ์
6    ภานุวัฒน์  ศุภวงค์
7    ศิวิรินทร์  มหายาโน
8    จณิสตา  วานิชพิพัฒน์
9    พจวรรณ  แสนคติ
10    นันทิพัฒน์  แซ่จ๋า
11    กัณญภัสค์  แก้วมณี
12    ปฏิญญา  ศรีสุทมาต
13    ศิริกรานต์  มณีวรรณ
14    พิไลพร  เวียงจันทร์
15    สุธิดา  อัมโรสถ
16    ธัญญลักษณ์  คำปัน
17    กันต์ณัชพร  กลิ่นทองพศุตม์
18    ภานิชา  พุ่มไสว
19    อำนาจ  สารเทพ
20    ธัญารัตน์  วัดนก
21    ผ่องพรรณ  รัตนพรหม
22    บัณฑิต  ปินชัย
23    ณัฐกานต์  ลำพิมาย
24    ทักษพร  ทาสิงห์
25    กมลวรรณ  ตาปินตา
26    นลินี  โชคพิพัฒน์พร
27    กาญจนา  กุณาสิทธิ์
28    กฤษากร  อิมัง
29    ชัชวาล  ตุ้มอินมร
30    ศรสวรรค์  ปัญญานันท์
31    ทองศรี  ศรีวิชัย
32    กิติพงษ์  โลกกำล้อ
33    ธนาธิป  ศรีวิรัช
34    สุภา  รุ่งเรืองณัฐกุล
35    ฐิติพร  ถิตย์ประเสริฐ
36    ศิริพงศ์  วิชาญจิตร
37    เจอร์รมี  เตชวัน  โครว์เฮิร์ต
38    วิรัชดา  สุวรรณะ
39    วาทการ  หางวา
40    วสันต์  ปันเตจ๊ะ
41    ชัยยุทธ  จันทะปวน
42    วราลักษณ์  หาลุคำจา
43    บุญญฤทธิ์  จิระเพชรอำไพ
44    เอกรัฐ  สาระเวก
45    สุวิมล  ทองคง
46    วริศรา  แก้วมงคล
47    เบญจภรณ์  วังวรรณรัตน์
48    ไปรยา  ถนอมเงิน
49    ภาณุวัตน์  ดวงเสาร์
50    นีรนุช  ไชยผง


•    สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

1    คุณสาวิตรี ศักดิ์งาม
2    คุณภัคชร แก้วธำรงค์
3    คุณโสทัส จันทราประสิทธิ์
4    คุณกนกวรรณ ภิญโญภรพาณิชย์
5    คุณรุ่งนภา วรรธนะเมธา
6    คุณอมรรัตน์ สุขวัฒนา
7    คุณทรงพล ลาดดี
8    คุณวจีพร เล่าเจริญวิวัฒนา
9    คุณกมลทิพย์ ศิริธรรมขันติ
10    Mr.Alongket    Sae-Tang
11    คุณดำเนิน เปนุจา
12    คุณรุ่งทิพย์ สมเบ็ต
13    คุณสัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว
14    คุณชิดกานต์  ศศิภัทรกุล
15    คุณธนวรรษ วิชาศัลย์
16    คุณเมธิรา  ธัญญะกรณ์
17    คุณวิมล  รู้ทำนอง
18    คุณธนากร  ถนอมนันทกุล
19    คุณระพีพรรณ นาวีระ
20    คุณสรยุทธ์  วุฒิจันทร์
21    คุณชานล  สมัครไทย
22    คุณพรนลัท พาดี
23    คุณศรีมาฆะ สุดทางธรรม
24    คุณวุฒิชัย  โน๊ตชัยยา
25    คุณอารักช์ศักดิ์ สงวนศักดิ์เสมอ
26    คุณเจนวรรธน์  การะเกตุ
27    คุณเบญจรัตน์  สุระจิตต์
28    คุณนฤตยา  จันทรีประดับฟ้า
29    คุณกัญญารัตน์ ปวงฟู
30    คุณสมทรง  บุญสูง
31    คุณอัสนีย์  สดุดีชีวัน
32    คุณอรรถชัย  แก้วขัด
33    คุณวุฒิภัทร  ประจักษ์ศจี
34    คุณแสงดาว สล่าปัน
35    คุณวนิดา  พรมใบลา
36    คุณอรุณ จันทรปรีดา
37    คุณนพวรรณ อุปทะ
38    คุณนครินทร์ จันทรา
39    คุณธนพล พรหมมา
40    คุณณวกชมล รัตน์ศรัณยพงศ์
41    คุณเจิมชาติ  กองกิจ
42    คุณวรรณภา สิทธิพาณิชยกุล
43    คุณเวศินี  เดชกิจวิกรม
44    คุณหัทยา  รัตนพงศ์
45    คุณเพ็ญมัชชา เป้าประจักษ์
46    คุณณัฐพงษ์  ชำนาญตา
47    คุณสุธิดา  อัมโรสถ
48    คุณอดิศักดิ์  ขำมี
49    คุณวรวุฒิ  อินต๊ะปวง
50    คุณสุพรรษา  รุ่งสว่าง


จับรางวัลเมื่อวันที่ 5 ก.ย.58 ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
โดยแบ่งจับรางวัลรถจักรยานยนต์ HONDA MOOVE สาขาละ 1 รางวัล
และรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง สาขาละ 50 รางวัล
* รางวัลรถจักรยานยนต์ ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ติดต่อแจ้งผู้โชคดีทั้ง 2 ท่าน โดยจะมีการรับมอบรางวัลจากผู้บริหารนัติมอเตอร์ ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 12 ก.ย.58

วิธีการติดต่อรับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์
- ผู้โชคดีนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับรางวัลได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาที่ระบุรายชื่อผู้โชคดี
- ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. – 15 ต.ค.58 (หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์)

 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram