ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ LEGOLAND® MALAYSIA REPORT

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวมาเลเซีย ชวนคุณผจญภัยในดินแดน LEGOLAND® MALAYSIA REPORT รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 10 รางวัลๆละ 3 ท่าน

 1. คุณพีระ รัตนธรรมะ โทร.081-646-63XX
 2. คุณชิษณุพงศ์ ชินศิริโชคชัย โทร.080-629-94XX
 3. คุณพีรชัย ใจรักกล้า  โทร.086-622-72XX
 4. คุณกฤติเดช วัจโสภากุล โทร.02-320-10XX
 5. คุณณัฐชา โชติมณี โทร.086-957-89XX
 6. คุณกัญชพร ศุภสินโกมล โทร.089-168-05XX
 7. คุณนุชนภา คุณวิทยา โทร.087-696-55XX
 8. คุณสุพจน์ กิจคติ โทร.080-060-35XX
 9. คุณชลาธิป รื่นโกสุม โทร.090-848-71XX
 10. คุณอรุณทิพย์ เตชะเจริญวัฒนา โทร.081-255-57XX
เงื่อนไขการรับรางวัลแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
 • ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/ 3 ที่นั่ง เท่านั้น
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล / ภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน / ท่าน (ตามที่บริษัทฯกำหนด)โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
 • ผู้โชคดีทั้งหมดต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ กำหนด ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557  พร้อมกันเป็นหมู่คณะ โดยไม่สามารถแยกเดินทาง หรือเปลี่ยน / ขอเลื่อน เวลาเดินทางได้
 • เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิด ชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีขอวีซ่าไม่ผ่าน และ/หรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซีย
 • ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
 • พนักงานบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามถือว่าสละสิทฺธิ์และบริษัทไม่อาจชดเชยเป็นมูลค่าเงิน หรือรางวัลอื่นๆได้
 • แพคเกจรางวัลทัวร์ท่องเที่ยวมาเลเซีย ประกอบด้วย 1.บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - มาเลเซีย (ชั้นประหยัด)โดยสารการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ จำนวน 3 ที่นั่ง 2.บัตรเข้าประตู LEGOLAND MALAYSIA RESORT จำนวน 3 ใบ 3.ห้องพักสแตนดาร์ด ที่ LEGOLAND MALAYSIA RESORT จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 4.รถรับส่งสนามบิน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม ที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram