ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม วาดรูประบายสีวันเด็ก 2016


1    สีวลี พฤกษ์ฬกุลวงศ์    094-715-7XXX    เซ็นทรัลฯ พิษณุโลก
2    นันทรภพ แจ่มทรัพย์ถาวร    099-352-1XXX    ปิ่นเกล้า
3    ชิษณุชา อยู่ยัง    087-931-3XXX    โลตัส พิษณุโลก
4    ภัคพล เพชรจีด    098-260-4XXX    บิ๊กซ๊ มหาชัย
5    คีตภัทร คุนาเมือง    088-273-4XXX    โลตัส นครสวรรค์
6    สรางค์พิมล สิทธิจรรยาวิไล    091-886-1XXX    พระราม 2
7    ขวัญชนก หวีวงษ์มา    081-689-5XXX    โลตัส ศรีนครินทร์
8    ภัทรวดี สุขยอด    084-613-8XXX    เซ็นทรัลฯ เชียงราย
9    นันทนัช ทองอินต๊ะ    089-851-5XXX    เซ็นทรัลฯ เชียงราย
10    นัฐธิดา ปลอดกลาง    084-182-2XXX    โลตัส นวนคร
11    ไอร์วา อัศวเกียรติโยธิน    081-855-3XXX    ปิ่นเกล้า
12    แพรวา เลาะและ    089-107-7XXX    แฟชั่น ไอส์แลนด์
13    พิชชาอร ณ ลำปาง    081-884-9XXX    เซ็นทรัล ฯ แอร์พอร์ตเชียงใหม่
14    อรวรรยา สมประสงค์    081-173-1XXX    เซ็นทรัลฯ พระราม 2
15    ปาณิสรา นิรวิทย์    083-846-6XXX    โลตัส ศรีนครินทร์
16    กนกพร โมสิกรัตน์    089-835-6XXX    เซ็นทรัลฯ เชียงราย
17    พิมพ์ชนก ธนะจิตต์    084-168-6XXX    -
18    อนวัช เกิดประดิษฐ์    095-893-9XXX    แฟชั่น ไอส์แลนด์
19    พิมพสุทธิ์ เจิมกลาง    085-103-9XXX    -
20    จิณท์จุฑา ยลศิริวัฒน์    097-239-3XXX    สุราษฎร์
21    ทศพร ราศีแสนสุข    086-369-8XXX    เซ็นทรัลฯ ระยอง
22    ธิตาพร ดวงพรม    081-945-4XXX    ระยอง
23    ชลดา ดานุรักษ์    093-791-4XXX    โลตัส กระบี่
24    อิสรีย์ญา แตงเกิด    097-139-9XXX    โลตัส พิษณุโลก
25    ณัฐชา กล้าคง    082-179-8XXX    โลตัส กระบี่
26    ณัฐนรี เลไธสง    093-052-3XXX    -
27    กุลทิพย์ภา หวานดี    081-929-8XXX    โลตัส กระบี่
28    พิมพ์พิศา ธงชัย    084-425-4XXX    โลตัส ศรีนครินทร์
29    วาริสรา ไกรจัตุรัส    094-302-3XXX    -
30    อรุณโรจน์ วิไลรัตน์    090-154-4XXX    เซ็นทรัลฯ พระราม 3

เงื่อนไขการรับรางวัล ดังนี้
•  การติดต่อรับรางวัล “บริษัทฯ จะทำการติดต่อแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดรับทราบสิทธิ์ ภายหลังจากลงประกาศผลทางเว็บไซต์ไม่เกิน 7 วัน”
•  บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปให้ ณ โรงภาพยนตร์สาขาที่ท่านสะดวกเดินทางมารับของรางวัล
•  ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ไม่เกินวันที่  31 มี.ค. 59 (หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์)
•  ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
•  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
•  หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
•  การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
•  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณธัญญาทิพย์ ฝ่ายการตลาด โทร. Tel: 02-511-5427-36 Ext.516, 061-825-5571

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram