ภาพบรรยากาศการจับรางวัล ผู้โชคดี เมเจอร์ฯ สาขาศาลายา

Honda Scoopy-i จับรางวัลโดย คุณสุชาติ เลอศวิชชบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โอ.เอ็น.ซิตี้กรุ๊ป จำกัด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
1 ชาญณรงค์ มุขวิลัย 084-159-2xxx
2 กชพร ทิมอิ่ม 088-9804xxx
ผู้โชคดีแจ้งรับสิทธิ์ด้วยตนเองที่ Boxoffice พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง  

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ติดต่อรับบัตรวันที่ 28-5-55 ที่ Boxoffice สาขาศาลายา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
1 ปินาวัฒน์ พุกผล 081-7215xxx
2 มลฤดี ธรรมขันธ์ 084-4692xxx
3 สุภาพ พุทธวงศ์ 086-7111xxx
4 ณัชชินี ฉ่ำน๋อย 086-5591xxx
5 สุภาพร รัตนารมภ์ 086-0637xxx
6 ภัทรวดี ศรีสุวรรณวงศ์ 085-3679xxx
7 เสาวลักษณ์ เชิญรัมย์ 083-4403xxx
8 สุภาพ พุทธวงศ์ 086-7111xxx
9 กวัลย์ ศรีอินทร์คำ 081-8754xxx
10 กิตติพันธุ์ ปรีชา 083-8926xxx
11 สุกิต น้อมศิริ 081-8995xxx
12 บุศรา แซ่คู 089-8374xxx
13 ลัดนา สุขเกษม 085-1182xxx
14 ธวัชชัย จันทร์ลือ 080-5803xxx
15 จุมพล ปัญจะ 086-9017xxx
16 ทัดดาว แจ่มแจ้ง 085-3755xxx
17 กิตตินันท์ ยอดจันทร์ 087-3417xxx
18 ชัชวาล เปรมปรีดิ์ 084-2091xxx
19 เจียมใจ เฮ็งเส็ง 087-1657xxx
20 สุนัตรา บำเพ็ญกาน 080-2859xxx
21 อโณมา ประสงค์รัตนกุล 087-6766xxx
22 รุจิกาส อรุณวิกาส 082-2915xxx
23 ขิง ภรารัตนวัฒน์ 081-9898xxx
24 จิตติมา ถนอมเกียรติกุล 089-6681xxx
25 อภิรักษ์ จันทร์พฤกษ์ 089-7414xxx
26 วุฒิไกร ประพาน 090-7976xxx
27 แพรวพรรณ ศิริวีรววณ 085-9388xxx
28 เสาวนีย์ พรภคกุล 087-1675xxx
29 ณัทกฤต โทสุระ 084-9250xxx
30 ธนพล บุญคณานันท์ 081-5106xxx
31 วราภรณ์ จิตสม 089-695-3xxx
32 ศิริพร ภิรมย์ชุน 086-055-8xxx
33 ณัฐาพร จ๊อเกร็ด 087-088-9xxx
34 สายันต์ แก้วหิน 089-916-8xxx
35 ณัฏฐชัย สุภาวดี 084-011-1xxx
36 ณัฐพงศ์ วงศ์กัณหา 086-142-7xxx
37 อิทธิพล พุทธมาตย์ 087-819-8xxx
38 วีระศักดิ์ ตาลเอี่ยม 084-714-1xxx
39 ดารารัตน์ สิงห์สนั่น 089-660-6xxx
40 สราวุธ ศรีอินทร์สา 083-996-4xxx
41 นภัส ขันธหิรัญ 088-232-8xxx
42 บุญยืน ชื่นแสงจันทร์ 089-153-4xxx
43 นรวีร์ นาสวน 080-653-8xxx
44 นรพล นาสวน 080-653-8xxx
45 สุชโลม ทองศรี 087-613-1xxx
46 พิมพ์ใจ ลือพงษ์พัฒนะ 081-393-1xxx
47 ปรัชาเชาว์ โรจนกุล 087-518-8xxx
48 สวรส มั่นจิรังกูร 086-347-9xxx
49 วิษณุ พอใจ 089-155-7xxx
50 ไพบูลย์ ประสานศิลป์ 085-949-9xxx
   

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram