ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ "ยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธิ์มาก" จาก อีจีวี โลตัส สงขลา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ "ยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธิ์มาก"
จาก อีจีวี โลตัส สงขลา รับรางวัลใหญ่
รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i จาก บ.พิธานพานิชย์ จำกัด

นายภูวเดช ระไวสมาน  (รับรางวัลรถจักรยานยนต์)

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์

 1. ด.ญ.พิณทิพย์ ไชยชาญยุทธ์
 2. น้องบูม 
 3. น.ส.วราภรณ์ อินทรทศเพชร 
 4. นายชัยวุฒนภัทร เลาสัตย์ 
 5. น.ส.กัณฑมา ฟองประพันธ์        
 6. น.ส.ลักขณา แก้วมณี          
 7. น.ส.รวีวรรณ แปะหลง           
 8. นายวรภพ สังสง                
 9. ชูไรดา สาและ              
 10. นายธนบัตร เฉียบแหลม            
 11. นายเปรมณัช เต่าหิม       
 12. นายพงศ์ธร เจริญกิจ          
 13. นายจิรกิตติ์ โสเจยยะ            
 14. น.ส.ธัณชนก ดิษฐ์จนพงศ์พร        
 15. ปฐมวรรณ บัวแก้ว              
 16. นายศักรินทร์ จิตต์โสภา            
 17. นายสุไหลหมาน ฉบเจริญ           
 18. นายกามาล เกปัน                
 19. นายเผ่าผงศ์ นิลวรน            
 20. น.ส.นิตยา อะบูเห็ด               
 21. ธนาทิพย์ ชูปาน                
 22. น.ส.เครือวัลย์ ไชยสุวรรณ        
 23. ภีมพิศ ปาสุวรรณ                
 24. นายก้องหล้า นวลแก้ว           
 25. น.ส.ชฎาพร ลีไพศาลสกุล           
 26. ณฐปวืชย์ จารุวราสกุล            
 27. จตุภัทร เชื้อประกอบภาพ          
 28. ด.ญ.ปุญญิสา พฤกษพงศ์            
 29. น.ส.สุรนุช แดงงาม                
 30. นายวศิน แกสมาน                
 31. นายนรุต รุยิน               
 32. น.ส.รุ่งนภา วรรณวงศ์          
 33. น.ส.ศุภาพิศญ์ ศรีแถลง            
 34. น.ส.อริยา กลับเฒ่า               
 35. นายชัยยะ ธรรมพานิช      
 36. นายเอกนรินทร์ ทองขวัญ           
 37. น.ส.สนธยา นิสโร                
 38. นางสุอัญญา ดำแก้ว          
 39. นายสุทธิพงศ์ ประกอบกิจ          
 40. นายอนิรุจน์ บัวลอย    
 41. นายนิติพงษ์ พงษ์พานิชย์   
 42. น.ส.กุลธิดา ชุมบุญรักษ์       
 43. ด.ญ.อินทร์กรแก้ว จงไกรจักร   
 44. ด.ช.บรรณวัฒน์ หนูสง   
 45. นายธนดล เตชะพานิชย์ 
 46. นายเพิ่ม คงเพ็ชร 
 47. สิตานันท์ นวลวงศ์   
 48. ด.ช.อวิรุทร์ อ้อนแก้ว   
 49. ปฐมวรรณ บัวแก้ว     

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram