ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีแคมเปญ "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก" สาขา วีสแควร์ บิ๊กซี นครสวรรค์

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ "ยิ่งดูมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก"
สาขา วีสแควร์ บิ๊กซี นครสวรรค์

ระยะเวลากิจกรรม : 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560
จับรางวัล : 12 สิงหาคม 2560
มอบรางวัล : วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ผู้โชคดีที่ได้รับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i คุณวุฒิชัย กราบกล้า

 

ผู้รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 50 รางวัล

1 คุณ ภัทร แจ่มฟ้า
2 คุณ สุพิชช์ชฎา สิริอัมพรธนกุล
3 คุณ ศิริญญา จันทร์คณา
4 คุณ วัลลพ ปั้นสอาด
5 คุณ กิตติพงษ์ นิลสนธิ
6 คุณ ชุติมา จำนงค์พันธ์
7 คุณ จันทร์จัก เกตุกิจ
8 คุณ คำรณ แหล่งสนาม
9 คุณ นฤมล วิเศษพานิช
10 คุณ เกศินี ศิลาวารินทร์
11 คุณ อารัญ ทัพศิริ
12 คุณ ภัทร ธนะพัฒน์
13 คุณ อลงกรณ์ อินไข่
14 คุณ เจตต์ศิริ น้อยเชียงการ
15 คุณ กิตติพศ บุญชุ่ม
16 คุณ สโรชา สิงห์เถื่อน
17 คุณ บุญยง อิทธิเวชธ์
18 คุณ ภัทรัตน์ อินทร์พรหม
19 คุณ วันเพ็ญ พ่งเฟี้ยม
20 คุณ กุลสตรี วันมา
21 คุณ ชนณนาฏ พรายพรรณ
22 คุณ นพรัตน์ สายสวาสดิ์
23 คุณ สมพร มานนท์
24 คุณ รัตนศิริ นิภาโยธิน
25 คุณ ภัทร ธนะพัฒน์
26 คุณ เบญญาภา แก้วประดิษฐ์
27 คุณ ประยุทธ จินดาดวง
28 คุณ อนุรักษ์ ภาวง
29 คุณ กัญต์วรา กิจมานะวัฒน์
30 คุณ แก้วใจ เดอรรูเอ็น
31 คุณ ประวิทย์ หมูคำ
32 คุณ วุฒิพงศ์ บุญเกตุ
33 คุณ สุพัชชา คุ้มสะอาด
34 คุณ วุฒิพงค์ บุญเกตุ
35 คุณ ปลองพล สังข์อาษา
36 คุณ รังสิมา ล้อมรื่น
37 คุณ ศราวุธ จันทร์เข็ม
38 คุณ ธนพัฒน์ เจริญธรรม
39 คุณ ธรรมภาคิน ลี้ตี๋
40 คุณ วิภานันท์ อนุสสรราชกิจ
41 คุณ ลัดดา วิเวกวรณ์
42 คุณ ฐณาฐา ตระกูลพลศาสตร์
43 คุณ วันนิตา ศรีวงษ์จันทร์
44 คุณ วันวิสาข์ แตงนารา
45 คุณ กมลทิพย์ อินทร์อิ่ม
46 คุณ นที ทองแพ
47 คุณ สันทนา บุญช่วย
48 คุณ วิษยา พงศาสตร์
49 คุณ นวพล ศิริโยธิน
50 คุณ สุนิตรา กงเพชร

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram