ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เทสโก้โลตัส สามพราน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองเปิดสาขาใหม่
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เทสโก้โลตัส สามพราน

------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA - คุณรจนา คำประชา


รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง รวม 50 รางวัล

1 คุณ สิทธิโชค เข็มทอง
2 คุณ นาย ภราดร ฝีมือสาน
3 คุณ ปัทมาภรณ์ โชติวัทณะ
4 คุณ วรรณวิสา ดวงผาสุข
5 คุณ อนัชฌา สุขศรีสวัสดิ์
6 คุณ ปรีชา เยาวขันธ์
7 คุณ รัชนีกร อินทรสาลี
8 คุณ ไพโรจน์ คงมาก
9 คุณ บังอร เผื่อนภิญโญ
10 คุณ สลิลรัตน์ สงวนศรี
11 คุณ จารุวรรณ พึ่งเจษฎา
12 คุณ ศิญาภัสร์ วุฒิณรงค์รุจน์
13 คุณ อนงค์ ทองเปี่ยม
14 ด.ญ. กรรณิกา ดาขามเปี้ย
15 คุณ สมศักดิ์ วันดี
16 คุณ ไพโรจน์ วงศ์วชิรเวศน์
17 คุณ เชาวลิต วงศ์พิพิธ
18 คุณ ปิยฉัตร จันทร์ประยูร
19 คุณ จิระนันท์ ประสงค์ดี
20 คุณ ชัยมงคล บุญสิริ
21 คุณ ปราโมทย์ คำสิงห์
22 คุณ ธัฐติยา คงประเสริฐ
23 คุณ ทวีเกียรติ อิ่มเอิบปฐม
24 คุณ จตุพร ศรีวารีรัตน์
25 คุณ สุวัจน์ แช่มชื่น
26 คุณ นางเมตตา กันใจวิน
27 คุณ สมปอง ชมมะลิ
28 คุณ วีรพงศ์ นาคสงวน
29 คุณ พิเชษฐ์ วุฒพาณิชย์
30 คุณ มงคล เลิศจูชิน
31 คุณ ปิยมาภรณ์ มันทะกะ
32 คุณ ธีระวัฒน์ เอื้อนโอด
33 คุณ นลินี อยู่รัตน์
34 คุณ สาวิตรี พุ่มพานิช
35 คุณ กุลนิษฐาจิตติ์ พันธุ์ประชา
36 คุณ ธนสรณ์ ไมตรีจิตต์
37 คุณ วีรยุทธ เมืองสุข
38 คุณ ศรสวรรค์ แก้วไทรดวง
39 คุณ นิพัทธ์ กาละการญจน์
40 คุณ จารุวรรณ วรรณวิศาล
41 คุณ สนอง สามบุญเติม
42 คุณ ชนะเทพสิทธิ์ ชัยมงคลนาเกร็ด
43 คุณ ศิลา กิจเจริญ
44 ด.ช. บุญญฤทธิ์ ขาวล้ำเลิศ
45 ด.ช. ปิยวรรณ ตรีโภคา
46 คุณ สุภัทรา หมึกไธสง
47 คุณ ชญาดา ลุยจันทร์
48 คุณ พัชรี เกษรบุญนาค
49 คุณ กษิดิศ แจ่มเจริญลาภ
50 คุณ จันทรา ศรีอนันต์

---------------------------------

เงื่อนไขการรับรางวัล 
- ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่ Box Office เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเทสโก้โลตัส สามพราน
- กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ให้นำสำเนาผู้บัตรประชาชนผู้ได้รับรางวัล เซ็นรับรองสำเนาและเขียนมอบอำนาจให้ผู้รับสิทธิ์ดำเนินการแทน
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
- ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
- หากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram