ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น MAJOR SURPRISE เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น
MAJOR SURPRISE
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเชียงราย

 

 

รถจักรยานยนต์                           

คุณนพดล      หลวงใจ         093-22415XX

                            

บัตรชมภาพยนตร์ 10 รางวัล                    

1        คุณหนึ่งฤดี     ศรีมวย 088-23313XX

2        คุณมนัสนันท์  ทันจร  092-25917XX

3        คุณกฤษดนัย  พรมมิน          082-78189XX

4        คุณณรงค์ศักดิ์ กากีระรัตน์     081-88255XX

5        คุณกรชนก     กำเนิดสิงฬ     090-91078XX

6        คุณนิโลบล     ใจสว่าง         087-65872XX

7        คุณปาจรีย์      หัสต์กมลตระกูล        091-85969XX

8        คุณฌาณ       มีชัย    087-56638XX

9        คุณพัชรพล     สุวรรณหงษ์    095-69760XX

10      คุณภูมิพิวากรณ์        ยาวุฒิ  087-72895XX

                                     

                            

1        คุณณัฐพล      สุทธชัวกุล      083-01235XX

2        คุณพิมพ์ใจ     เภาเกาะ         090-11895XX

3        คุณศุพิชญ์นันทน์       นันทะโย        080-85074XX

4        คุณธิดารัตน์    ขัติวงศ์           091-48008XX

5        คุณเหมือนฝัน จับใจนาย       080-50086XX

6        คุณณฟ้า        เทศกิจเจริญ   084-81030XX

7        คุณอภิชญา    แบ่งน้อย        086-91688XX

8        คุณภาณุพันธ์  ปันเป๊ป           081-16296XX

9        คุณนมัสการ   เสงี่ยมศรี       091-85965XX

10      คุณสุนิสา       กันยา            083-76389XX

11      คุณกิติคุณ      อุดม              087-51905XX

12      คุณณฐภัทร    ปัถวี              098-81879XX

13      คุณธนกันพ์    อุปนันชัย       081-94459XX

14      คุณชาญวิทย์   ตั้งกิตติกุล      088-13838XX

15      คุณอัฐพงศ์     ไชยชนะ        087-12632XX

16      คุณวีระชัย      ไชยกิติ           081-79671XX

17      คุณวีรดา        ร่มศรี             085-71907XX

18      คุณอโณทัย    เขื่อนแก้ว       087-66132XX

19      คุณอรรถชัย    สีจันทร์           088-23709XX

20      คุณเมธาสิทธิ์  ก๋าวี              088-43401XX

21      คุณสุรทิน       เครือทนุ         081-53108XX

22      คุณพรนที       กิดัดนันทะศิลป์         081-72466XX

23      คุณเอนกพาพ์ จันทวีศิริรัตน์   088-07146XX

24      คุณอมิตรา     คำลือ            097-98235XX

25      คุณโกสินทน์   สุภาดี            089-75934XX

26      คุณธนกร       ดอนชัย         094-72964XX

27      คุณอติกานต์   แดงคำ           082-93247XX

28      คุณกัญญาภัค  เตือนสกุล      090-05009XX

29      คุณนราพร      ทิพย์วิชัย        094-60219XX

30      คุณณัฐนันท์    อริยะโสภณวงศ์         087-49835XX

31      คุณอาลันดา   ชเอมไลน์       082-89444XX

32      คุณพัทธนันท์  กวีธนัชธนาวิน 087-15405XX

33      คุณธมนพัชร์   ภิราพัน           086-38724XX

34      คุณธัญพิมล    จุ่มอป            088-22697XX

35      คุณภาณุเดช   พิทักษ์วัฒนานนท์      094-72752XX

36      คุณยุวรี          กิยา    087-35976XX

37      คุณนิจวิภา     ชัยวงค์           098-58921XX

38      คุณพสธร       เฮงตระกูล      088-23380XX

39      คุณกันต        ถีระแก้ว         081-48889XX

40      คุณณัฐพล      ประทุมมาศ     083-57999XX

41      คุณธงไชย      นพกิจกำวร     085-84449XX

42      คุณประพณ     พรหมประเสริฐ 080-58802XX

43      คุณภาวิกา      จำปาแฝด      081-961-2XX

44      คุณอนรรฆวี    ศรีพรหม        090-10155XX

45      คุณกรรณิการ์  หอมนวล       084-38480XX

46      คุณณัฐวุฒิ     มงคลเด         082-78731XX

47      คุณณฐนนท์    วงค์แก้ว         083-57600XX

48      คุณปริณดา     ปัญญาบุญ      085-10753XX

49      คุณทิพานัน    พนมสุขสมบูรณ์        097-92958XX

50      คุณธนรัชต์     ศิริวัฒน์         089-70147XX

51      คุณมัลลิกา     สุทธวงค์        081-70617XX

52      คุณทาริกา      วงค์สม           080-85498XX

53      คุณหยาดฝน   ศรีแก้วกุล      082-39104XX

54      คุณเยาวลักษณ์         ปิ่นฉิม  093-17526XX

55      คุณปวีณา      แก้วพิลารมย์   095-88707XX

56      คุณเจษฎา      บุรี                080-77795XX

57      คุณหอมแก้ว   หลวงคำ        087-57958XX

58      คุณจตุพร       พิมสาร           087-54529XX

59      คุณเจนณรงค์  มะโนวัย         080-49776XX

60      คุณอภิชาติ     ละอองเอก     088-23331XX

61      คุณจักริน       หิรัญพานิช     081-98022XX

62      คุณธนัชชา     ศรีจะตะ         087-56603XX

63      คุณเนติวัฒน์   ไชยวงค์         087-44293XX

64      คุณปณัฐพงศ์  บุญวาส         080-49923XX

65      คุณเสาร์แก้ว   คาจิคาวะ       095-88911XX

66      คุณยิ่งยง        โสภาศิริกุล     081-59558XX

67      คุณพีระพัฒน์  ดอกบัว                    081-91777XX

68      คุณปิยนันท์    หงษ์เจริญ      089-63641XX

69      คุณกฤษณา    คำตัน            081-56837XX

70      คุณนงลักษณ์  ศักดืแสน       097-94773XX

71      คุณชินวัตร     เนตรทิพธ์       086-35351XX

72      คุณสุนันท์      เปี่ยมชลธาร    081-02277XX

73      คุณภูมิฤทัย     ชุ่มใจ๋            081-67245XX

74      คุณกีรติญา     กัลยานกุล      088-26772XX

75      คุณสุชาดา     เตือนสกุล      087-57727XX

76      คุณศรุดา       คุณคงคาพันธ์ 091-63028XX

77      คุณภัทรพงษ์   แก้วมหาวัน    087-36060XX

78      คุณพรชิตา     หาญสุริย์        080-67073XX

79      คุณปารเมศ    นามยี่            082-49231XX

80      คุณสุขเกษม   วงศ์ชัย           089-85786XX

81      คุณฤดีรัตน์     พงษ์ไพโรจน์  091-85869XX

82      คุณมาแรง      รวมธรรม        097-28055XX

83      คุณชิดชนก    อาศัยสุข        080-24474XX

84      คุณวงศ์ผกา    พรหมสูตร      082-89393XX

85      คุณรุจิรา        บุญนำมา       089-42996XX

86      คุณรณชัย      สุขพันธ์         087-35887XX

87      คุณสมพงษ์    มาลัย            086-70193XX

88      คุณพัชร์สรวง  สัมปาษร        082-38433XX

89      คุณสตรีวิทย์   กัญจนะ         080-09404XX

90      คุณจิรากรณ์   ฟูใจ              085-36818XX

91      คุณปริยากร    นรวัตน์           082-38283XX

92      คุณทอรุ้ง       สุภายศ           097-92503XX

93      คุณอานนท์     รุ่งประชารัตน์  089-51136XX

94      คุณวีระยุทธ    ใจสุราช         081-02794XX

95      คุณอารีย์ยา    ตาก๋องแก้ว     088-23681XX

96      คุณนรินนิราน์  แสงขาม        082-56909XX

97      คุณสุนทรีย์     เทพมณี         087-35640XX

98      คุณศิรินภา     วงค์โดมะ       080-50065XX

99      คุณณัฐธัญญู   เขื่อนแก้ว       090-05353XX

100    คุณดลณพร    กันถารัตน์      092-56541XX

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram