ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล การกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “เพื่อนของฉัน ลุ้นรับ Gift Set ของรางวัลจาก มาสเตอร์อาร์ต มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม
ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "เพื่อนของฉัน"
ลุ้นรับ Gift Set ของรางวัลจาก มาสเตอร์อาร์ต มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

 

 

น้องๆที่ชนะการประกวด 30 รางวัล รายชื่อ ดังนี้  

 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

อายุ

โรงเรียน

เบอร์โทร

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

1

ด.ญ. อารีรัตน์ หาญพรหม

11

ดาราวิทยาลัย

085-527-31XX

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

2

ด.ญ. จุฑามาส เตชะธนกุล

11

สมาหารศึกษา

090-986-98XX

พารากอน

3

ด.ญ. วฤณดา สมัคงาน

9

ราชินี

089-411-41XX

เมเจอร์ ปิ่นเกล้า

4

ด.ญ. ภัทรณัฎฐ์ หู้เต้ม

12

สุคนธี่รวิทย์

081-986-37XX

โลตัส ศาลายา

5

ด.ญ. สีรยา น้อยพิทักษ์

10

สุคนธี่รวิทย์

085-914-55XX

โลตัส ศาลายา

6

ด.ญ. พรปวีณ์ ศรีบุตรโรจน์

7

จารุวัฒนานุกูล

086-571-88XX

 

7

ด.ช. ณัฎฐ์เณศ จักรภพมหาเดชา

11

สารสาสน์วิเทศศึกษา

099-124-11XX

เซ็นทรัล พระราม 2

8

ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทร์วัน

8

เทศบาลวัดท่าสะต๋อย

084-806-74XX

เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

9

ด.ญ. อิสราภรณ์ วงค์ศิริวรกุล

11

บ้านสันกำแพง

097-969-43XX

เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

10

ด.ญ. อังศวีร์ ปิติเจริญพร

10

วุฒิวิทยา

081-424-31XX

บิ๊กซี ชลบุรี

11

ด.ช. พรภวิษย์ ทิมแป้น

11

อัสสัมชัญศรีราชา

081-867-55XX

 

12

ด.ช. จิรัฎฐ์ ใจหาญ

6

แพรกษาวิเทศศึกษา

081-852-88XX

เมกา บางนา

13

ด.ญ. เหมือนฝัน มีอุดร

12

เทศบาล 5 วันพันปี

094-634-22XX

เซ็นทรัล พิษณุโลก

14

ด.ญ. จุฑาทิพย์ อินวาสย์

11

เซนต์โซเซฟศรีเพชรบูรณ์

099-959-60XX

โลตัส เพชรบูรณ์

15

ด.ญ. สุพิชญา สุเมรุรัตน์

12

พระหฤทัย เชียงใหม่

082-488-18XX

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

16

ด.ช. ธนัตถ์ องค์สุริยานนท์

12

มหาชัยคริสเตียนวิทยา

082-565-11XX

เซ็นทรัล พระราม 2

17

ด.ช. สวิตต์ อาศัย

8

ดาราสมุทรศรีราชา

086-988-35XX

อีจีวี ศรีราชา

18

ด.ญ. สุธิศา สดสร้อย

10

ประภามนตรี 2

080-984-43XX

โรบินสัน สมุทรปราการ

19

ด.ญ. ชญาดา ปิติเจริญพร

8

วุฒิวิทยา

081-424-31XX

บิ๊กซี ชลบุรี

20

ด.ญ. ณปภัช คมวุฒิชัย

11

มารีวิทย์ พัทยา

085-823-12XX

พัทยา

21

ด.ช. ทยานันท์ ร่วมทอง

10

ฐานประชานุเคราะห์ 1

080-889-01XX

โลตัส กระบี่

22

ด.ญ. ฟ้าใส รัตนะเทพ

11

เทศบาลบ้านหัวหิน

082-978-29XX

หัวหิน

23

ด.ญ.อมลรดา ศักดามาศ

12

อนุบาลราชบุรี

086-805-20XX

โลตัส บ้านโป่ง

24

ด.ญ. มนัสวรรณ หาญกล้า

10

มงคลวิจิตรวิทยา

096-720-02XX

 

25

ด.ญ. กุลิสรา หมู่ทองคำ

12

ภาวนาภิมณฑ์พิทยา

081-942-48XX

โลตัส สุพรรณบุรี

26

ด.ญ. ชนัญญา โกสัลล์ประไพ

11

อัสสัมชัญคอนแวน สีลม

081-689-72XX

พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์

27

ด.ญ. พิทยาภรณ์ สมบุตร

12

สิ่นหมิน

083-625-35XX

โลตัส พิษณุโลก

28

ด.ญ. สุรางค์พิมล พักแก้ว

10

วัดท่าข้าม

091-880-14XX

เซ็นทรัล พระราม 2

29

ด.ช. จักรี สุดสร้อย

12

ประภามนตรี 2

080-983-62XX

โรบินสัน สมุทรปราการ

30

ด.ช. วัฒน์ดนัย แสนเสนากุลโชติ

11

สหวิทย์

089-414-61XX

โลตัส สุพรรณบุรี

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล ดังนี้

 

• การติดต่อรับรางวัล *เจ้าหน้าที่การตลาด จะทำการติดต่อกลับผู้โชคดีภายใน 7 วัน หลังจากประกาศผล*

• บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปให้ ณ สาขาที่ท่านสะดวกเดินทางมารับของรางวัล

• ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ไม่เกินวันที่  31 มี.ค. 58  (หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์)

• ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ

• การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram