การขอยกเลิก
บัตร M Pass

รายละเอียดของการยกเลิกบัตร M Pass
•  สมาชิก M Pass มีความประสงค์จะยกเลิกการใช้งานบัตร M Pass ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง
•  การแจ้งยกเลิกบัตร M Pass ต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนรอบการชำระเงินค่าสมาชิกรายเดือน โดยค่าสมาชิกรายเดือนที่มีการชำระล่วงหน้าไว้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
•  การยกเลิกบัตร M Pass จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ สมาชิกได้รับอีเมล์จากระบบอัตโนมัติ แจ้งยืนยันยกเลิกบัตร M Pass ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ ภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้งยกเลิก ผ่านทางอีเมล์ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้
•  กรณีมีการยืนยันการยกเลิกบัตร M Pass เรียบร้อยแล้ว แต่ระบบยังมีการเก็บค่าสมาชิกอยู่ สามารถตรวจสอบ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาที Mpass_support@majorcineplex.com ภายหลังการตรวจสอบหากพบว่า ตรงกับที่ลูกค้าร้องเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้สมาชิก ภายใน 45 วันทำการ
ท่านยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ *

การขอยกเลิก
บัตร M Pass

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยกเลิกบัตร M Pass
ชื่อ (กรุณาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) *
นามสกุล (กรุณาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 10 หลัก) *
เลขประจำตัวประชาชน (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 13 หลัก)
E-mail *
1. สาเหตุใดท่านต้องการยกเลิกบัตร M Pass*
2.ท่านคาดว่าจะกลับมาสมัครบัตร M Pass อีกหรือไม่*
3.ท่านอยากให้บัตร M Pass ปรับปรุงสิ่งใดบ้าง