สมัครสมาชิก M GENERATION

สมัครสมาชิก M GENERATION สำหรับบุคคลทั่วไป

M GENERATION

บัตรเดียวที่ให้คุณสะสมคะแนนทุกความบันเทิงได้ครบวงจร

ข้อมูลสมาชิก

เลขบัตรประชาชน* ชาวต่างชาติ ชื่อ * นามสกุล* วันเกิด * เพศ * ชาย หญิง เบอร์โทรศัพท์* อีเมล์ * รุ่นมือถือ * SmartPhone สาขาที่สะดวกรับบัตร* รหัสผ่าน * ยืนยันรหัสผ่าน * กรุณาตอบคำถาม *

9 + 9

ข้อมูลอื่น ๆ

ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ เบอร์โทรศัพท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับสมัครเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้ถือบัตร โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทั้งที่กำหนดในปัจจุบันและกำหนดในอนาคต ดังต่อไปนี้

 • ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (เรียกว่า"บริษัท") ดำเนินการออกบัตร และรวมถึงการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่ชำรุด สูญหาย เสียหายให้แก่ข้าพเจ้าจนกว่าข้าพเจ้าจะมีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้บัตรดังกล่าว โดยข้าพเจ้าตกลงเสียค่าธรรมเนียมการออกบัตรตามที่บริษัทกำหนด
 • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในคำขอนี้และ/หรือข้อมูลที่เกิดจากการใช้บัตรนี้ (รวมเรียกว่า"ข้อมูล") ตกเป็นทรัพย์สินและเป็นสิทธิของบริษัทที่จะดำเนินการอย่างใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • ข้าพเจ้ารับทราบว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัท จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรและให้เกิดประโยชน์แก่ข้าพเจ้าตามที่บริษัทกำหนด
 • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผย ใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นภายในขอบเขตของกฎหมายและเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า
 • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการใช้บัตร ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับคะแนนย้อนหลังเพียงไม่เกิน 6 เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกบัตรแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าและหรือบริการของสมาชิกบัตรแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
 • ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรแล้ว ข้าพเจ้าต้องคืนคะแนนสะสมที่ได้รับและรวมทั้งของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสมไปแล้ว หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัล ให้แก่บริษัททันที
 • ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธใบสมัครนี้โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถยกเลิกบัตรได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว
 • ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรที่บริษัทกำหนดไว้ขณะยื่นใบสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร/ของกำนัลที่จัดให้แลก และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
ยอมรับเงื่อนไข ยกเลิก กลับสู่หน้าหลัก

สมัครสมาชิก M GENERATION สำหรับนักเรียน - นักศึกษา

M GENERATION

บัตรเดียวที่ให้คุณสะสมคะแนนทุกความบันเทิงได้ครบวงจร

ข้อมูลสมาชิก

หมายเลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษา (เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)* หมายเลขบัตรประชาชน * ชาวต่างชาติ ชื่อ * นามสกุล * วันเกิด * เพศ * ชาย หญิง เบอร์โทรศัพท์ * อีเมล์ * รุ่นมือถือ * SmartPhone โรงเรียน * สาขาที่สะดวกรับบัตร* รหัสผ่าน* ยืนยันรหัสผ่าน * กรุณาตอบคำถาม*

7 + 1

ข้อมูลอื่น ๆ

ที่อยู่ ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ เบอร์โทรศัพท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับสมัครเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้ถือบัตร โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทั้งที่กำหนดในปัจจุบันและกำหนดในอนาคต ดังต่อไปนี้

 • ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (เรียกว่า"บริษัท") ดำเนินการออกบัตร และรวมถึงการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่ชำรุด สูญหาย เสียหายให้แก่ข้าพเจ้าจนกว่าข้าพเจ้าจะมีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้บัตรดังกล่าว โดยข้าพเจ้าตกลงเสียค่าธรรมเนียมการออกบัตรตามที่บริษัทกำหนด
 • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในคำขอนี้และ/หรือข้อมูลที่เกิดจากการใช้บัตรนี้ (รวมเรียกว่า"ข้อมูล") ตกเป็นทรัพย์สินและเป็นสิทธิของบริษัทที่จะดำเนินการอย่างใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • ข้าพเจ้ารับทราบว่าวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัท จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรและให้เกิดประโยชน์แก่ข้าพเจ้าตามที่บริษัทกำหนด
 • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผย ใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นภายในขอบเขตของกฎหมายและเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า
 • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการใช้บัตร ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับคะแนนย้อนหลังเพียงไม่เกิน 6 เดือน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกบัตรแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าและหรือบริการของสมาชิกบัตรแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
 • ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรแล้ว ข้าพเจ้าต้องคืนคะแนนสะสมที่ได้รับและรวมทั้งของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสมไปแล้ว หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัล ให้แก่บริษัททันที
 • ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธใบสมัครนี้โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถยกเลิกบัตรได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว
 • ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรที่บริษัทกำหนดไว้ขณะยื่นใบสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร/ของกำนัลที่จัดให้แลก และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
ยอมรับเงื่อนไข ยกเลิก กลับสู่หน้าหลัก
How to buy How to buy
ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น